कालीगण्डकी गाँउपालिकाको १३ औं गाँउ सभा सम्पन्न, नागरिकको निशुल्क उपचार गर्ने