गल्याङले स्वास्थ्य सेवा सहज वनाउदै, वेलचौरमा स्वास्थ्य केन्द्र सन्चालनमा