कालीगण्डकी गाउँपालिकाको बजेट ५५ करोड वढी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता