किशोरावस्थामै सुन्निन्छ पाठेघर, समस्या कसरी पत्ता लगाउने ?