विद्यालयलाई प्रबिधिमैत्री बनाउन फेदीखोला गाँउपालिकाले दियो शिक्षकलाई ल्यापटप